Print this page

Vilkår og betingelser

Hjemmesiden Klima-center.dk stilles til rådighed af Brødrene Dahl og har til formål at give informationer og generelle oplysninger om produkter, løsninger o. lign inden for klimaområdet. 

Nedenstående vilkår og betingelser (”Vilkår”) er gældende for alle aktiviteter, besøg på, og al brug af klima-center.dk, samt for alle oplysninger, anbefalinger og/eller tjenester, du tilbydes på eller via denne hjemmeside. Ved at bruge denne hjemmeside accepterer du Vilkårene. Du bedes læse disse Vilkår omhyggeligt igennem. Hvis du ikke er enig i Vilkårene, beder vi dig om ikke at benytte denne hjemmeside.

Denne side er ejet og drevet af:

Brødrene Dahl
Park Allé 370
DK-2605 Brøndby
Danmark
CVR.: 81 82 25 14

IT - Hotline: (+45) 48 78 42 52
Telefon: (+45) 48 78 40 00
Fax: (+45) 48 78 42 01

Web: www.klima-center.dk

Personlige oplysninger
Alle brugerdata bliver behandlet fortroligt, og er kun tilgængelige for dig og de betroede medarbejdere hos Brødrene Dahl. Brødrene Dahl videregiver eller sælger ikke dine oplysninger til tredjemand. Enhver undtagelse herfra kan, og vil, kun ske med din personlige accept. De personlige oplysninger vil blive anvendt til at opretholde funktionen af klima-center.dk, til kundeadministration, markedsundersøgelser og reklameinformationer, i det omfang dette er lovligt. 

Cookies
For at kunne imødekomme den enkelte bruger af Klimacenterets internetsystemer bedst muligt, benytter vi os af såkaldte cookies. En cookie er en lille tekstfil, der via din browser lagres lokalt på din computers harddisk. Cookien giver vores internetsystemer mulighed for at registrere din adfærd på websitet, sådan at det automatisk kan indrette sig derefter. På den måde bliver vi i stand til at yde dig den bedst mulige service.

Denne cookie-teknologi, lagrer ikke personlige oplysninger om dig, men kun data om de handlinger som senest er blevet foretaget på vore hjemmesider fra din computer. Det vil sige, at vi ikke kan identificere eller kontakte dig på baggrund af disse oplysninger.

Vær opmærksom på, at din internetbrowser kan indstilles således, at du vil blive underrettet, hvis der bliver sendt cookies. Herved får du muligheden for at vælge om du vil acceptere eller afvise cookies. Hvis man afskærer cookies, kan det dog medføre, at klima-center.dk vil miste nogle af sine interaktive funktioner.

Immaterielle rettigheder
Websidernes indhold, herunder f.eks. tekst, grafik, billeder, logoer, ikoner, software og andet materiale (”Materialet”), der direkte eller indirekte er en del af websiderne, kan være beskyttet i henhold til både dansk og international ophavsret, varemærkeret eller i henhold til anden lovgivning. Al Materialet tilhører Brødrene Dahl. Sammenstillingen, herunder bl.a. indsamlingen, præsentationen, opstillingen og tilrettelæggelsen i øvrigt af Materialet er undergivet og beskyttet ved dansk og international ophavsret og tilhører os. Uautoriseret brug af Materialet kan være i strid med vores rettigheder, herunder blandt andet vores ophavs- og varemærkerettigheder.

Du er ikke berettiget til at ændre på Materialet eller at sælge, udleje, udlåne, gengive, fremvise, offentligt fremføre, på anden måde helt eller delvist sprede Materialet i offentlig eller kommerciel sigte, eller i øvrigt benytte Materialet på en måde, der alene tilkommer Materialets rettighedshaver(e).

Ingen dele af Materialet må i nogen som helst sammenhæng gengives eller i øvrigt benyttes på nogen anden webside eller i et netværk af computere, uanset om netværket er for en lukket kreds af brugere, med mindre skriftlig tilladelse er givet af Brødrene Dahl.

Links til tredjeparts websider
Klima-center.dk kan indeholde links til tredjeparters websider. Brødrene Dahl bærer ikke ansvaret for de pågældende websider, og brugen af disse sker på eget ansvar.

Support eller reklamation
Hvis du har brug for support i forbindelse med din brug af klima-center.dk, eller hvis du ønsker at fremsætte såvel ros som reklamation, kan du henvende dig til BD Kundeservice på tlf. 48 78 42 52 eller skrive til hotline@bd.dk

Ansvarsfraskrivelse
Brødrene Dahl garanterer ikke for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af materialet eller pålideligheden af råd, udsagn eller andre oplysninger, der vises eller gøres tilgængelig gennem klima-center.dk. Alle de oplysninger, der præsenteres på klima-center.dk, er kun til generel orientering. Brødrene Dahl er ikke erstatningsansvarlig for tab ved udnyttelse af de ydelser der stilles til rådighed på klima-center.dk, hvis tabet skyldes forhold, som er uden for Brødrene Dahls kontrol. Dette kan for eksempel være:

  • Nedbrud i og/eller svigtende adgang til IT-systemer eller ødelæggelse/beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset at det er Brødrene Dahl, der står for driften af systemerne.
  • Svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos Brødrene Dahl.
  • Lovindgreb.
  • Terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), uroligheder, oprør, sabotage, krig eller naturkatastrofer.
  • Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Brødrene Dahl selv eller dennes organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Brødrene Dahl.

Skadesløsholdelse af Brødrene Dahl
Skulle Brødrene Dahl, selskabets ansatte, repræsentanter, leverandører, agenter eller fysiske eller juridiske personer nævnt på websiderne som ansvarlige for disse, blive pålagt et ansvar, herunder erstatningsansvar, i forbindelse med din brug af websiderne, er du forpligtet til at skadesløsholde disse for ethvert tab (direkte eller indirekte), som de lider som følge af din brug, uanset baggrunden herfor. Din skadesløsholdelse af de nævnte personer omfatter tillige omkostninger til juridisk og regnskabsmæssig rådgivning samt domstolsbehandling, herunder sagsomkostninger.

Misligholdelse af vilkår
Brødrene Dahl forbeholder sig retten til uden varsel at slette dig som bruger, såfremt du misligholder nærværende vilkår. Brødrene Dahl ønsker naturligvis et godt forhold til enhver af vores brugere, og vores Kundeservice vil i tilfælde af misbrug, som hovedregel kontakte dig med henblik på at finde ud af, om misbruget skyldes en uforsætlig handling fra din side. Du bør dog i alle tilfælde, hvor du er i tvivl om regler og vilkår, henvende dig til BD Kundeservice, så du kan få vejledning i og forklaring på korrekt brug af klima-center.dk.

Ændring af vilkår
Brødrene Dahl forbeholder sig ret til at ændre indholdet af hjemmesiden efter eget skøn og uden forudgående varsel.
Lovvalg og værneting
Disse vilkår og betingelser er underlagt dansk ret og danske domstoles jurisdiktion.

Afmelding af nyhedsmail
Du kan altid afmelde dig nyhedsmails fra Klima-center.dk. Hvis du ikke ønsker informationerne, kan du afmelde disse ved at klikke på afmeld-linket i de udsendte e-mails.